13. จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์”

ใน พ.ศ. 2561 มีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 357,090.72 ไร่ มีเกษตรกรจำนวน 15,974 ราย 408 กลุ่ม เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีพื้นที่ 230,946.37 ไร่ เกษตรกร 10,754 ราย 142 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรบางรายที่ผ่านการรับรองใน พ.ศ. 2560 แต่ไม่ผ่านการรับรองใน พ.ศ. 2561 คาดว่าเนื่องจากใบรับรองหมดอายุ มีจำนวน 4,182 ราย

จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2561

หมายเหตุ: [1] จำนวนพื้นที่ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ใน พ.ศ. 2561 (ข้อมูลไม่มีการจำแนกเป็นรายบุคคล)
                [2] เกษตรกรบางรายที่ผ่านการรับรองใน พ.ศ. 2560 แต่ไม่ผ่านการรับรองใน พ.ศ. 2561 คาดว่าเนื่องจาก
                      ใบรับรองหมดอายุ
                [3] กรมพัฒนาที่ดิน วังขนาย และมาตรฐานเอกชนอื่น ๆ เป็นข้อมูลเดิมจาก พ.ศ. 2560

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562